Přeskočit na navigaci

Používané materiály, jejich výhody a nevýhody

Granisol komunikace

Součástí každého objektu jsou venkovní komunikační plochy sloužící různým účelům a odolávajícím různému druhu zatížení a vlivům.  Jelikož má každý materiál své výhody i nevýhody, nelze jednoznačně říci, zda je ten či onen nejlepší. Pro přehled nejčastěji používaných technologií jsme se pokusili ukázat základní výhody a nevýhody pro správný výběr Vaší realizace.


Nejčastěji používané povrchové úpravy venkovních ploch:

Specifické a speciální technologie


Keramická dlažba

Oblíbenou a stále velmi rozšířenou povrchovou úpravou venkovních ploch je keramická mrazuvzdorná dlažba. Je tomu hlavně z důvodu dostupnosti,  šírokého výběru barev a vzorů, jakož i relativně nenáročné pokládky běžně dostupným nářadím.

Granisol - dlažba na terase

Výhody:

 • Velký výběr designu barev a tvarů
 • Dostupnost a rozšířenost prodejních míst
 • Snadná doprava běžnými vozidly
 • Vysoká pevnost a odolnost vůči otěru
 • Odolnost vůči špinění a vzniku skvrn
 • Snadná čistitelnost

Nevýhody a omezení:

 • Spolehlivost závislá na pevnosti podkladu a technologii pokládky
Granisol - Uvolněná dlažba

Podklad musí být dostatečně pevný a soudržný, umožňující spolehlivé přilepení. Optimální je monolitická betonová deska, dostatečně vyzrálá a ošetřována proti předčasné ztrátě vlhkosti (tzv. shoření). Velmi důležitá je absolutní rovinnost povrchu. Pokud je nutno vyrovnávat nerovnosti použitým lepidlem, vždy je následkem vznik dutin pod dlažbou s následným uvolněním dlažby působením vody a mrazu.

Rovněž odolnost vůči dynamickému namáhání (např. dámské podpatky) je závislá na připraveném podkladu a dokonalém celoplošném spojení s podkladem. Dutá místa pod dlažbou jsou vždy rizikovým místem vzniku prasklin keramiky.

 • Neprodyšnost
Výkvět dlažby

Mrazuvzdornost keramiky znamená její vysoký stupeň slinutí. Dnešní slinutá dlažba s nasákavosti 0,04-0,1 % se blíží vlastnostem skla. Použití neprodyšných materiálů v exteriéru je vysoce spojeno s nutností striktního dodržování technologické kázně pokládky a doporučení výrobců (provedení drenáží, izolace podkladu, celoplošné lepení, velká šířka spár, použití malých formátů dlažby atd.). Pokud není technologie pokládky keramické dlažby přizpůsobena těmto faktorům, dochází k častým poruchám (vápenné výkvěty spár, uvolnění dlažby, degradace vodou nasyceného lepidla zatíženého v zimě mrazem apod.)

 • Tepelná roztažnost
Roztažnost dlažby

Tepelná roztažnost dlažby a betonového podkladu je rozdílná. Koeficient tepelné roztažnosti keramické dlažby má hodnotu 0,006 mm/m.K a betonu 0,012 mm/m.K. Pokud není zohledněn tento faktor účinků teplotních roztažností, dochází k poruchám v důsledku rozdílného napětí mezi dlažbou a betonem. Pro správnou funkci je potřeba řádně provádět dilatace obou ploch:

 • teplotní roztažnost keramiky na 5 m..... 2,1 mm (rozdíl teplot 70 °C)
 • teplotní roztažnost betonu na 5 m..........4,2 mm (rozdíl teplot 70 °C)

 • Protiskluznost
dlažba déšť

Není-li použita protiskluzná dlažba, je po smočení povrchu dlažba velmi hladká a nebezpečná, např. okolo bazénu, na schodištích apod. Určitým řešením vytvoření protiskluzové plochy je použití malých formátů (20x20 cm) a širokých spár, což většinou není žádáno z estetického důvodu.

 • Závislost provádění na počasí a stavu podkladu

Pokládku lze provádět za přesně daných klimatických podmínek - nesmí být méně než  5 °C, teploty by neměla přesahovat 25 °C, nesmí být silnější vítr, nesmí pršet. Rovněž podklad nesmí být před aplikaci promočen, mít vysokou nebo nízkou teplotu.

dlažba
 • Pochůznost

Pochůznost ploch s instalovanou dlažbou je možný až po dostatečném vytvrdnutí lepidla (nepočítaje vyzrání podkladních betonů), což může být při nepříznivých podmínkách i několik dní.

Skladba terasy
 • Finanční náklady

Má-li být vytvořena spolehlivá, funkční a bezpečná komunikační plocha, je nutno řádně zhotovit nebo upravit podklad (drenáž, podsyp, betonová deska, izolace pod dlažbou), použít vhodné materiály (kvalitní spárovací hmoty a lepidla, protiskluzné dlaždice) a dodržet technologii pokládky. Při součtu nákladů jednotlivých činností se použití keramické dlažby řadí mezi nejnákladnější řešení komunikačních ploch.

Keramická dlažba nabízí možnost vytvoření velice estetických, snadno čistitelných a odolných komunikačních ploch. Bohužel se jedná o velmi nákladné řešení s vysokým nebezpečím poruch často zapříčiněných nevhodnou skladbou konstrukce a nedodržováním technologie pokládky. Venkovní plochy s keramickou dlažbou se vyznačují nejnáročnějším způsobem realizace.


Zámková dlažba

Zámková dlažba je osvědčeným řešením zejména pro více zatěžované plochy. Jelikož se jedná o volně ložené betonové prvky, jsou minimalizovány poruchy např. vlivem klimatických podmínek, volbou nevhodných lepidel nebo chybnou technologii pokládky.

Zámková dlažba

Výhody:

 • Okamžitá pochůznost
 • Dostupnost a výběr barev i tvarů
 • Vysoká mechanická odolnost
 • Paroprodyšnost
 • Není třeba řešit dilatace
 • Provádění min. závislé na počasí
 • Rozebíratelnost
 • Protiskluznost

Nevýhody a omezení:

kufr dlažby
 • Vysoká pracnost a náklady s přípravou podkladu

Pro realizaci betonové zámkové dlažby je nutno připravit odpovídající štěrkové lože. tzv. "kufr". Tato příprava obnáší poměrně velký přesun hmot a manipulaci s nimi. Připravený podklad je nutno příslušnou technikou řádně zhutnit a vyrovnat. Následná pokládka jednotlivých malých prvků je docela pracná a pomalá. Dodatečná úprava tvarů - řezání vyžaduje odpovídající techniku a nástroje.

stabilita zámkové dlažby
 • Stabilita jednotlivých prvků závislá na podkladu

Stejně jako u keramické dlažby je stabilita kusových prvků závislá na pevnosti podkladu. V případě zámkové dlažby odpadá potřeba soudržného podkladu pro lepení, avšak musí být zachována dostatečná pevnost v tlaku. Podklad - "kufr" musí  být žádně navrhnut pro dané zatížení a důkladně zhutněn. Nevhodně připravený podklad se projeví dodatečným sedáním, nebo propadání dlažby při zatížení.

Zarůstání zámkové dlažby
 • Velká špinivost a náchylnost napadání plísněmi a mechy

Povrchová struktura zámkové dlažby je pórovitá a nasákavá, dochází k rychlému zanášení nečistotami, které jsou optimálním podkladem pro vznik plísní a růst mechů. Řešením je včasné opatření povrchu speciálními nástřiky, které mají ovšem vzhledem k charakteru povrchu omezenou životnost.

 • Zarůstání spár

Jelikož se jedná o technologii pokládky kusové dlažby bez uzavřených spár, nelze se vyhnout vlivu vegetace, která v těchto místech bez chemické úpravy velice rychle zarůstá. Čistění spár zarostlých travinami bývá často problematické v místech, kde není vhodné používat herbicidy (např. u bazénů, nebo na zahradních chodnících).

Zámková dlažba je vhodným řešením úpravy ploch s předpokládanou vysokou zátěži a nutnosti častého přístupu k sítím a rozvodům (rozebiratelnost). Ke stabilitě jednotlivých dílců však vyžaduje důkladně připravený podklad. S velkým množstvím neuzavřených spár je nutno počítat s intenzivním zarůstáním a bez chemického ošetření povrchu také se špiněním, vznikem skvrn a ve vlhkém prostředí napadením plísněmi a mechy.


Vymývaná betonová dlažba

Vymývaná dlažba posouvá použití betonu na venkovních komunikacích více k přírodnímu vzhledu a citelnějšímu začlenění do okolní krajiny. Oproti keramické dlažbě není třeba provádět lepení na nosný podklad a povrch je protiskluzný. Nedochází k negativním projevům rozdílné tepelné roztažnosti mezi keramikou a betonem, nebo vlivu omezené paroprodyšnosti. Oproti zámkové betonové dlažbě je povrch tvořen převážně nenásákavým kamenem, tudíž je omezena špinivost povrchu a napadání plísněmi.

Granisol - vymývaná dlažba

Výhody:

 • Okamžitá pochůznost po pokládce
 • Pokládka min. závislá na počasí
 • Variabilita barev kameniva
 • Vysoká mechanická odolnost
 • Paroprodyšnost
 • Protiskluzový povrch
 • Rozebiratelnost

Nevýhody a omezení:

 • Stabilita závislá na připravené podkladu
Propadání dlažby

Stejně jako u všech kusových dlažebních prvků je stabilita dlažby závislá na únosnosti podkladu. U dlažby o to více, neboť se jedná o plošný prvek, kde je případná nerovnost velkým rizikem pohybu a praskání, např. při zatížení vozidly. Pro snadnější vyrovnání se používají jemnozrné podsypy - písky, které zase ovšem vykazují větší dodatečnou sedavost a proto je nutno zajistit jejich rovnoměrnou a minimální tloušťku.

 • Pracnost celkové realizace
Granisol podkla

Vzhledem k nutnosti důkladnější přípravy podkladu je potřeba počítat s větší pracností a dobou provádění (doprava, skladování, manipulace, rovnání a hutnění jednotlivých vrstev). Samotná pokládka dlaždic je již snadná a rychlá díky konstantní tloušťce. Úprava tvarů řezáním vyžaduje příslušné nástroje a zařízení.

 • Zarůstání spár vegetací
Propadání dlažby

Jelikož se opět jedná o volně ložené prvky bez uzavřených spár, je tradičním neduhem vliv prostředí a vegetace. Povrchové čištění dlažby nečiní větší problém díky velké míře nenasákavého kameniva, avšak zarůstání spár travinami je stále nepříjemný problém.

 • Vyšší cenové náklady

Náročnější způsob výroby vymývané dlažby a nutná důkladnost přípravy podkladu řadí tuto technologii k těm nákladnějším a časově náročnějším.

Odolnost, životnost, protiskluznost a dekorativní vzhled jsou silnou stránkou vymývané dlažby. Negativem stále zůstává závislost na podkladu, náchylnost k sedání podkladu a zarůstání spár.


Betonové plochy

Betonová hlazená či jinak povrchově upravovaná komunikace má velmi dlouhou histori. Její úspěch je dán vysokou pevností, životností, minimálními nároky na přípravu podkladu a následnou údržbu. Kladným rozhodovacím faktorem je samozřejmě dobrá dostupnost a cenové hledisko.

Presbeton dlažba

Výhody:

 • Stabilita a pevnost nezávislá na podkladu
 • Kompaktní a celistvá plocha
 • Nevyžaduje dokonalou rovinnost podkladu
 • Rychlá a snadná realizace
 • Minimální nároky na údržbu
 • Příznivá cenová dostupnost
 • Vysoká variabilita kreativního ztvárnění povrchu

Nevýhody a omezení:

 • Pochůznost po dostatečném vytvrdnutí

Realizovaná plocha nesmí být zatížena dříve, než to dovolí pevnostní charakteristika použité betonové směsi. V prvních hodinách musí být chráněna před deštěm a vstupem osob nebo zvířat. Pochůznost betonové plochy je možná dle provozu po cca 1 až 4 dnech.

Granisol - ochrana před deštěm
 • Závislost provádění na počasí

Betonáž lze provádět bez zvláštních opatření za daných klimatických podmínek - nesmí být méně než 5 °C, teplota by neměla přesahovat 25 °C, nesmí pršet.


Granisol - artbeton
 • Kvalita závislá na důslednosti a zručnosti řemeslníků

Jelikož se nejedná o hotový strojně vyráběný stavební prvek, je  výsledek závislý na zručnosti řemeslníků a dodržení technologických předpisů.


Dilatace Granisol
 • Je nutno provádět dilatování

Díky vlastnostem betonu - díky smršťování při zrání je nutno vytvářet dilatační spáry dle  doporučení. Nevhodně provedené dilatace se projeví vznikem smršťovacích trhlin v ploše.


dlažba
 • Nutné ošetřování po provedení

Po dobu cca 2 až 3 dnů by měla být omezena rychlá ztráta vody ze směsi. Plochu je třeba opatřit ochranným nástřikem, folii nebo vlhčit.

Minimální nároky na přípravu podkladu a přitom dokonalá stabilita, spolu se snadnou dostupností, nízkými náklady a variabilitou povrchového ztvárnění dává betonu nekonečné možnosti použití. I přes závislost na zručnosti a přístupu řemeslníků se realizace komunikačních betonových ploch řadí mezi nejméně problémové konstrukce, co se týká životnosti a spolehlivosti.


Vymývaný beton

Technologie vymývaných betonů  spojuje výhody plošné, kompaktní a stabilní betonové konstrukce s dekorativním vzhledem použitého kameniva. Technologie GRANISOL umožňuje realizaci ucelených vymývaných ploch přímo na stavbě bez nutnosti náročné přípravy podkladu. Více.

Vymývaný beton Granisol plocha

Výhody

 • Kompaktní, celistvá a stabilní plocha bez spár (mimo dilatace)
 • Vysoká zatížitelnost a mechanická odolnost
 • Variabilita použitého kameniva
 • Možnost stanovení hloubky vymytí
 • Možnost pigmentace cementového tmelu umožňuje dokonalejší sladění s okolím
 • Odolnost vůči zarůstání mechy a napadání plísněmi
 • Vysoká protiskluznost regulovatelná použitým kamenivem a hloubkou vymytí
 • Rychlá realizace
Vzory vymývaného betonu Granisol

Nevýhody a omezení:

Realizace Granisol
 • Pochůznost po dostatečném vytvdrnutí

Realizovaná plocha nesmí být zatížena dříve, než to dovolí pevnostní charakteristika použité betonové směsi. V prvních hodinách musí být chráněna před deštěm a vstupem osob nebo zvířat.

 • Závislost provádění na počasí

Betonáž lze provádět bez opatření za přesně daných klimatických podmínek - nesmí být méně než 5 °C, teploty by neměla přesahovat 25 °C, nesmí pršet.

Granisol hlazení
 • Kvalita povrchu závislá na důslednosti a zručnosti řemeslníků

Jelikož se nejedná o hotový strojně vyráběný stavební prvek, je  výsledek závislý na zručnosti řemeslníků a dodržení technologických předpisů.


Dilatace vymývaného betonu Granisol
 • Je nutno provádět dilatování

Díky vlastnostem betonu je nutno vytvářet dilatační spáry dle obecných doporučení. Nevhodně provedené dilatace se projeví vznikem smršťovacích trhlin.

 • Nutné ošetřování po provedení

Po dobu cca 3 dnů by měla být omezena rychlá ztráta vody ze směsi. Plochu je třeba opatřit ochranným nástřikem, folii nebo vlhčit.

Použití vymývaných betonů se dnes řadí k jedné z mála technologií vytváření přírodně estetických a spolehlivých ploch s minimálními nároky na zemní práce, přesun hmot nebo potřebu různých materiálů, jejichž správné zpracování je vždy závislé na technologické kázni. Svou jednoduchostí, dekorativním vzhledem a vysokou životností jsou stále více používanou technologií.


Asfaltové plochy, obklad kamenem a nátěry

Jedná se o vysoce specializované technologie realizace venkovních komunikačních ploch, které je nutno provádět dle velmi důsledných technologických předpisů, proto se těmto technologiím nebudeme podrobněji věnovat.