Přeskočit na navigaci

Návrhy průmyslových podlah

Opravy průmyslových podlah

Návrh průmyslové podlahy a způsoby povrchových úprav

Betony pro nosnou konstrukci průmyslových podlah by měly zásadně splňovat požadavky statického návrhu z hlediska fyzikálně-mechanických vlastností - pevnosti v tlaku a soudržnosti povrchu a pak minimalizace objemových změn smršťování. Snahou technologa je z hlediska plniva sestavit optimální křivku zrnitosti, která má vliv především na pevnosti, ale i spotřebu záměsové vody a tudíž i na objemové změny v procesu tvrdnutí a zrání. Tvar zrna a množství vody ovlivňuje zpracovatelnost, množství a typ jemných částic pod 0,25 mm ovlivňují mimo jiné i objemové změny (smršťováni). Vytvoření optimální receptury není dnes možné bez použití speciálních přísad či příměsí (aditiva).


Pro každou konstrukci průmyslových podlah je vhodné použít jinou recepturu.

Způsoby finálních úprav povrchů průmyslových podlah:

Betonové podlahy mají specifické požadavky na zpracování a uložení betonů, technologie úpravy povrchů, redukce objemových změn pro zabránění vzniku smršťovacích trhlin či nadměrnému rozevření dilatačních spár, rovinatost, drsnost či barevnost povrchů a kvalitu nášlapné vrstvy z hlediska obrusu či protiskluznosti atd.

1. Systém"suchý do mokrého"

je v současné době nejpoužívanější skladbou betonových průmyslových podlah s finální úpravou povrchů. Nosná vrstva podlahy je navržena z konstrukčního betonu nejčastěji třídy C25/30 či vyšší podle zatížení a statického výpočtu.
Vyztužená je v souladu se statickým návrhem klasickou výztuží jako křížem armovaná nebo za použití rozptýlené výztuže - ocelová vlákna. Po uložení a zhutnění betonu je srovnán povrch do předepsané rovinatosti a vyhlazen pomocí rotačních hladiček, kdy se vytvoří vrstvička cementové malty v tloušťce cca 5 mm. Poté se na zavlhlou plochu uhlazeného betonu podlahy aplikuje silikátový minerální cementový vsyp v tloušťce 2–3 mm. Běžná spotřeba v tomto případě činí 2–5 kg/m2 minerálního vsypu.
Plocha se následně strojně rotačními hladičkami dorovnává hlazením a leštěním, při kterém dochází k přímému propojení nášlapné vrstvy tvořené vsypem s vytlačenou vrstvou cementové malty z nosné desky. Typ použitého vsypu zejména jeho plnivo, množství a druh cementu výrazně ovlivňuje užitné vlastnosti povrchů budoucí podlahy.
Vsyp musí obsahovat kvalitní kamenivo (1–4 mm) v optimální křivce zrnitosti. Určité množství frakce kameniva ve vsypu může být z důvodu vyšší tvrdosti či odolnosti vůči abrazivnímu působení zaměněno výrazně tvrdým vůči abrazi odolným plnivem jako např. korund, karbid, čedič apod.). Množství a druh pojiva ve vsypu je vhodné použít v souladu s recepturou betonu v nosné betonové vrstvě. Důležitým faktorem pro kvalitní propojení obou vrstev, eliminaci různých hodnot objemových změn ve vrstvách a tím ohrožení soudržnosti vrstev je sladění typu pojiv a případně jejich dávky. Nejlepším řešením je pak použít shodný typ cementu od stejného výrobce, čímž se výrazně sníží případné komplikace vyvolané nekompatibilitou pojiv.

2. Systém"mokrý do mokrého"

je možné navrhnout pro větší zatížení průmyslových podlah s cílem dosáhnout výrazně vyšší životnosti. Cementový vsyp se předem smíchá s vodou a jako zavlhlá směs se aplikuje na čerstvý povrch betonové desky upravené jako v předešlém odstavci. v tloušťce 5–8 mm se spotřebou 9–14 kg/m2. Následnou mechanickou úpravou uhlazením plastického vsypu, dochází k přímému spojení obou vrstev.

3. Systém "mokrý do suchého"

je progresivní způsob tvorby nášlapné vrstvy průmyslových, občanských i bytových staveb na nové i staré betony. Na vyzrálý, stabilizovaný betonový povrch, zbavený všech oddělitelných částic např. technologií tryskáním a vysátím částic se vytvoří po předchozí penetraci tekutou látkou kvalitní adhezní můstek, na který se aplikuje samonivelační polymercementová směs tl. 2–6 mm se spotřebou 4–10 kg/m2. Povrch se nemusí již dále mechanicky upravovat. Závěrem lze konstatovat, že optimálním řešením betonových podlah je skladba tvořená z několika vrstev se speciálními vlastnostmi, dle požadavků projektanta, zhotovitele a budoucího provozu.
Nejlepších výsledků je dosahováno v případě, že pro výrobu jednotlivých vrstev betonových podlah j sou použity speciální receptury betonů z kvalitních surovin. Receptury musí zásadně redukovat objemové změny vyvolané smrštěním betonu ve stáří do cca 6 měsíců. Ideálním případem je smrštění do 0,4 mm/m ve stáří 28 dnů a ve stáří 6 měsíců max. 0,6 mm/m. Při použití technologie vsypů jako finální úpravy povrchů betonových podlah je zásadní podmínkou pro zajištění shodného chováni obou vrstev a zajištění bezvadné soudržnosti použití stejného typu pojiva - cementu.

Ideální řešení se tedy naskýtá použít jak prvovýrobu betonů desky tak i poté aplikovaného vsypu stejný druh cementu od stejného výrobce.

Prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.

Vysoké učení technické v Brně

Zátěžové skupiny pro průmyslové podlahy

výroba, montáže a sklady pro těžké zboží, výroba a zpracování kovů, letecká výroba, vodní stavitelství

Skupina
(zatížení)

Mechanické namáhání

Příklady

Popis

Typ a četnost

I. (těžké)

Valivé zatížení, brusné tření, údery, nárazy a tlak

Provoz s tvrdými pneumatikami (kovové, polyamidové):
od 0,6 t zatížení nápravy, až 200 vozidel/den
až 0,6 t zatížení nápravy, více než 200 vozidel/den
Manipulace a transport s velmi těžkými výrobky

výroba, montáže a sklady pro těžké zboží, výroba a zpracování kovů, letecká výroba, vodní stavitelství

Převážně pojezdové zatížení

Řízení provozu s měkkými pneumatikami:
od 5 t zatížení nápravy, až 200 vozidel/den
až 5 t zatížení nápravy, více než 200 vozidel/den.
Vysoké dopravní zatížení nákladní dopravy
Tření velmi těžkých kusových a zrnitých materiálů

Sklady pro těžké nákladní vozidla, haly pro těžká vozidla, výstavní síně, stadiony, plošiny pro hromadnou dopravu, papírenský průmysl, bunkry, sila

Doporučený vsyp DURAMO Carbide

II. (střední)

Valivé zatížení, brusné tření, údery, nárazy a tlak

Provoz s tvrdými pneumatikami (Polyurethan, Guma, vulkollan):
do 0,6 tun zatížení nápravy, až 200 vozidel/den
Manipulace a transport se středně těžkými výrobky

Výrobní a skladovací prostory pro středně těžké zboží, provoz strojů, automobilový průmysl a výroba obráběcích strojů, nádraží, pasáže

Převážně pojezdové zatížení

Provoz s měkkými pneumatikami:
do 5 t zatížení nápravy, až 200 vozidel/den,
až 2 t zatížení nápravy přes 200 vozidel/den
Vysoké dopravní zatížení veřejné dopravy
Tření lehkých až středně těžkých kusových a zrnitých materiálů

Výrobní a skladovací prostory pro středně těžké zboží, montážní haly, haly pro nákladní vozidla, parkoviště, rampy a chodby

Doporučený vsyp DURAMO Metalic, DURAMO Corund

III. (lehké)

Valivé zatížení, brusné tření, údery, nárazy a tlak

Provoz s měkkými koly (vzduchem plněné pláště):
Manipulace a transport s lehkými výrobky

Dílny, výrobní a skladovací prostory pro lehké zboží

Převážně pojezdové zatížení

Provoz s měkkými pneumatikami:
do 2 t zatížení nápravy, až 200 vozidel/den
Nízké zatížení dopravou veřejnou dopravou

Skladovací prostory pro lehké zboží, automobilové garáže, chodby

Doporučený vsyp DURAMO Quartz

Při výskytu zatížení, které přesahují kapacitu zátěžové skupiny, například montáž extrémně těžkých břemen, nebo pojezd nejtěžších zařízení nebo vozidel (pásová vozidla) jsou nutná speciální opatření. Návrh řešení je vždy vhodné konzultovat se statikem, projektantem, technologem dodavatele.

Doporučené podklady pro návrh průmyslových podlah: DIN 18 560,
http://www.ibf-troisdorf.de/files/Zementgebundene_Industrieestriche-neu.pdf