Přeskočit na navigaci

FAQ - časté dotazy - ANHYLEVEL

Jaká je minimální tloušťka anhydritového potěru ANHYLEVEL?

Odpověď není jednoznačná. Pro přesnou hodnotu je třeba znát zejména projektované užitné zatížení podlahy, tloušťku a stlačitelnost izolační vrstvy (plovoucí potěr, topný potěr), ale i zvolenou pevnostní třídu litého potěru AnhyLevel.

Na základě těchto údajů si můžete minimální tloušťku vyhledat v technickém listu produktu, nebo Vám ji sdělíme na základě zaslaného dotazu.

Základní údaje AnhyLevel - anhydritové podlahy »


Proč  je rozdílná tloušťky  anhydritového a cementového potěru při vyšším zatížení, když je omezení pouze na minimální tloušťku a pevnosti jsou stejné?

Zkoušení uvedených materiálů probíhá na stejně velkých zkušebních tělesech (trámeček 40x40x160 mm). Ačkoliv mají anhydritový potěr AnhyLevelcementový potěr CemLevel podobnou pevnostní charakteristiku (pevnost v tlaku a v tahu za ohybu), ovlivňují výsledek a stanovení bezpečné tloušťky další  faktory, zejména větší "křehkost" a pružnostní charakteristika u cementových hmot, např. mikroskopické vazby anhydritového a cementového pojiva, kde je znatelná pevnější krystalická vazba a hutnost  anhydritu.

Chceme-li dosáhnout stejné garantované únosnosti pro dané zatížení, je potřeba do určitého okamžiku navýšit tloušťku cementového potěru. Po dosažení určité tloušťky (cca 55 mm)  ztrácí ostatní ovlivňující faktory tak výrazný vliv na výslednou únosnost a požadovaná tloušťka obou materiálů se srovnává.

AnhyLevel - mikroskopický pohledCemlevel - mikroskopický pohled

Kdy je anhydritový potěr ANHYLEVEL dostatečně vyschlý?

Stanovit přesně dobu kdy bude potěr vyschlý, je velice obtížné. Záleží na realizované tloušťce, teplotě a podmínkách na stavbě. Obecně se počítá 1 den/1 cm tloušťky. Přesnou vlhkost je možno zjisti pouze měřením (doporučujeme karbidový měřící přístroj). Optimální požadovaná míra vyschnutí litých potěrů AnhyLevel je závislá také na druhu realizované nášlapné vrstvy. Míra zbytkové vlhkosti se vyjadřuje v hmotnostních procentech a její maximální hodnota je uvedena takto:

  • u nepropustných podlahovin (PVC, laminát apod.) + parkety do 0,5 %
  • u propustných vrstev (koberce, keramika apod.) do 1,0 %
  • vytápěné potěry do 0,3 %

Jak mohu urychlit vysychání potěru?

Vysychání je možné urychlit včasným odstraněním „šlemu“ z povrchu potěru, optimálním větráním, případně topením v zimních měsících. Během konce podzimu, zimy a začátku jara (listopad - březen) se doporučuje nárazové větrání a temperování stavby. U podlahového topení je nutné jeho spuštění v pozvolném režimu náběhu teplot po 7 dnech od realizace litého potěru.


Kolik stojí 1 m2 podlahy z potěru ANHYLEVEL?

Pro konkrétnější cenovou nabídku Vám doporučujeme kontaktovat obchodního zástupce naší společnosti, který je Vám nejblíže (působí ve Vašem regionu) nebo vyplnit formulář pro nezávaznou cenovou kalkulaci. Naše společnost se přímo nezabývá realizací podlahových ploch, ale máme bohatý registr ověřených a certifikovaných firem, s kterými Vám budeme schopni připravit konkrétní cenovou nabídku.


Proč je nutné použít dilatace u všech svislých konstrukcí?

Přestože lité potěry AnhyLevel nevykazují téměř žádné objemové změny, je důležité provádět svislé dilatace a to zejména z důvodu kompenzace teplotní roztažnosti materiálu. Tato se projevuje při změnách teploty v prostoru a její hodnota je 0,012 mm/m.K. Standardně je doporučeno použít dilatační pásek o tloušťce minimálně 5 mm a u podlahového topení 10 mm. Pro přesné určení minimální tloušťky dilatačního pásku je v technickém listu uveden vzorec.


Proč musí být podlahové topení při realizaci napuštěno a natlakováno?

Napuštěné trubky podlahového topení mají nižší tendenci vyplavat na povrch litého potěru, respektive jsou vytlačovány k povrchu menší silou. Dále jsou pak méně namáhány kotvící sponky. Dalším důvodem je případné okamžité zjištění poruchy těsnosti na systému podlahového topení před realizaci potěru, ale i při realizaci. Porucha může být odstraněna ihned ještě před pokládkou potěru nebo při pokládce, což je vždy snadnější než po realizaci, kdy je lokalizace místa defektu složitější a nákladnější.


Jaké opatření musím učinit pro možnost použití potěru v koupelnách a kuchyních v bytové výstavbě?

V těchto případech je nutné použít hydroizolační stěrku a penetraci např. společnosti: Ardex, Mapei, Murexin apod. Zejména z důvodů zabránění průsaku vody do potěrového materiálu, které by mohlo mít za následek ztrátu pevnosti nebo celkovou degradaci materiálu.


Je možné potěr ANHYLEVEL použít jako finální vrstvu podlahy?

Ano, možné to je. Vyžaduje to ovšem drobné úpravy a proto Vám doporučujeme nejdříve kontaktovat technologa či obchodníka naší společnosti, který s Vámi Vaší konkrétní realizaci odborně zkonzultuje.


Musím provést dilatace ve dveřních prostupech nebo mezi jednotlivými větvemi podlahového topení?

Obecně to není nutné. Oddilatování ve dveřních prostupech doporučujeme provést pouze v místech, kde je požadavek na omezení šíření zvuku (např.: chodba-byt), u jednotlivých větví podlahového topení pouze v případě, že je v těchto větvích plánován větší tepelný rozdíl než 15°C.


Na povrchu potěru ANHYLEVEL se po vytvrdnutí objevila tenká vrstvička. Nejedná se o vadu materiálu?

Rozhodně se nejedná o vadu materiálu. Tvorba této vrstvičky, „šlemu“ je standardní u potěrů AnhyLevel. V některých případech jsou v těchto vrstvičkách o tloušťce cca 0,2 mm patrné i praskliny, které však neprostupují do konstrukční vrstvy potěru. Před pokládkou lepených nášlapných vrstev je nutné tuto vrstvičku odstranit broušením.


Firma provádějící pokládku v mém domě nezabudovala do podlahy z ANHYLEVEL ocelovou výztuž. Nedošlo z jejich strany k pochybení? Nehrozí popraskání podlahy?

K pochybení nedošlo a popraskání nehrozí. Potěry AnhyLevel se realizují bez výztuže.


Jak poznám, že můžu na podlahu provedenou z anhydritového potěru ANHYLEVEL pokládat další vrstvu?

Před pokládkou dalších vrstev je nutné změřit zbytkovou vlhkost. Jestliže tato vlhkost odpovídá maximálním hodnotám pro pokládku dalších vrstev, je možno započít s realizací. Pro názornost uvádíme některé nejběžnější hodnoty:

  • u nepropustných podlahovin (PVC, laminát apod.) + parkety do 0,5 %
  • u propustných vrstev (koberce, keramika apod.) do 1,0 %
  • vytápěné potěry do 0,3 %

Je nutné vzniklý šlem před pokládkou podlahoviny na povrchu potěru odstranit?

V případě pokládky lepených podlahových nášlapných vrstev je nutné tuto vrstvičku „šlemu“ odstranit. Při realizaci lepených vrstev by pak mohlo dojít k odlepení nášlapné vrstvy právě s touto vrstvičkou, což by následně způsobilo nekvalitu realizované nášlapné vrstvy. Při pokládce volně ložených podlahových krytin (plovoucí podlaha) odstranění není nezbytně nutné, ale je doporučeno i s ohledem na urychlení vysychání potěrového materiálu.


Jaký zdroj vody a energie potřebuji připravit na staveništi pro lití podlahy z ANHYLEVEL?

Nepotřebujete žádné další zdroje. Materiál na stavbu přivezeme v autodomíchávači přímo připravený ke zpracování, voda potřebná k případné úpravě konzistence směsi je dostupná v zásobníku autodomíchávače. Směs je čerpána dieselovými čerpadly, která jsou také zcela nezávislé na dalších zdrojích.


Provádím rekonstrukci rodinného domu. Nedojde při provádění podlah z ANHYLEVEL k poničení okolní zahrady?

Technologie litých potěrů vyráběných na našich závodech dovoluje velice šetrnou manipulaci na stavbě. Od čerpacího zařízení je na místo pokládky dopravována gumovými hadicemi o průměru 50 mm. Po ukončení realizace je možné znečištěné hadice vymýt do autodomíchávače, což umožňuje velmi čistou manipulaci v prostoru stavby.


Co se stane, když se dostane na anhydritový potěr voda?

Při styku potěru s vodou dojde k dočasné ztrátě pevnosti. Proto je nutné mokrý litý potěr vysušit na předepsanou hodnotu, tak aby materiál opět dosáhl své deklarované vlastnosti.


Jakou folii je vhodné použít pod anhydritový potěr?

Vhodná je většina folií na bázi PVC či PE. Nevhodné jsou folie hliníkové, které nejsou opatřeny ochranným filmem, který zabrání styku litého potěru s hliníkem. Potěry na bázi síranu vápenatého s hliníkem reagují za vzniku plynu (vodík), který by mohl způsobit destrukci potěru či významné nerovnosti.


Mohu použít ANHYLEVEL do místnosti kde jsou nainstalovány sádrokartony?

Ano, možné to je, ale je nutné počítat se skutečností, že relativní vlhkost bude po dobu prvních 48 hodin na úrovni 95 %. I z tohoto důvodu doporučujeme realizovat potěry před montáží sádrokartonů.


Lze na ANHYLEVEL bez problému použít vyrovnávací cementová stěrka, nebo musím použít stěrku na bázi anhydritu?

Je možné použít oba typy stěrek. V případě cementové je nutné velice důkladně podklad zpenetrovat, aby nedošlo k přímému styku cementové stěrky a litého potěru na bázi síranu vápenatého. V případě nekvalitně provedené penetrace by na styčných plochách mohlo dojít k chemické reakci mezi cementem a síranem vápenatým za vzniku ettringitu, což by mělo za následek oddělení stěrky od podkladu. Doporučujeme použít kvalitní penetrace např. Ardex, aplikované 2x. Vždy je nutné dodržet stanovenou dobu "zrání" penetrace.


Mohu použít ANHYLEVEL na venkovní terasu, která je zastřešená?

Ne, materiál je určen výhradně pro vnitřní použití.


Jakým způsobem je vhodné ošetřovat anhydritový potěr ANHYLEVEL po pokládce? Je potřeba vlhčit, nebo přikrývat stejně jako betonový potěr?

Realizovaný potěr není nutné nijak dodatečně ošetřovat. Je nutné pouze dodržet všechna doporučení uvedená v technickém listu. Mezi tyto zejména patří zabránění průvanu po dobu prvních 48 hodin, udržení teploty prvních 48 hodin v rozmezí 5-30°C a ochrana před lokálními zdroji tepla (sluneční záření atd.) Následné vysychání musí být opět prováděno rovnoměrně.