Přeskočit na navigaci

Srovnání klasické betonové a lité podlahy

Výroba cementového potěru

Lokální výroba klasických potěrů na stavbě probíhá obvykle z běžně dostupných  surovin. Používané písky pro výrobu potěrů nejsou často vhodné díky nevhodnému složení kameniva a vysokému podílů jílovitých částí. Použiti jemnozrnných písků 0-4 mm není pro cementové potěry ideální, neboť dochází k nadměrnému smršťování a praskání zhotovených potěrů. Optimální je použití tzv. potěrových písků.


cemlevel_srovnani cemlevel_srovnani cemlevel_srovnani cemlevel_srovnani

Použijí-li se již v základu nevhodné suroviny, pak v kombinaci s kolísavým dávkováním záměsové vody, nebo přísad  je následný vznik poruch potěru velmi pravděpodobný.

Jen měnící se obsah záměsové vody při výrobě výrazně ovlivňuje chování potěru při zrání. Směsi s rozdílným obsahem vody mají odlišnou hustotu, pevnost i smršťování při zrání. Na rozhraní různě hutných záměsí často dochází ke vzniku prasklin.

V případě výroby z hotových směsí v zásobníku (silu) je potřeba zajistit dostatečný a stálý tlak vody v přívodní hadici, nebo zřídit tlakovou nádobu. Vždy počítat s dostatečnou přípravou a zabezpečením pro provoz strojního zařízení.

  • Přípojka elektřiny 400V s  přívodním vodičem Cu 5x4 mm2 
  • Zásuvka dle typu strojního zařízení
  • Přípojka vody 3“ a konstantním tlakem vody min. 3 bary
  • Vyřízení povolení užívat veřejné prostranství pro tento účel výroby
  • Zamezit vstupu nepovolaným osobám - oplocení
  • Zajistit uskladnění strojního zařízení, hadic apod.    

CEMLEVEL

Výroba probíhá centralizovaně v automatizovaných betonárnách, kde se vyrábí pouze z vybraných surovin, jejichž kvalita je přísně sledována. Na stavbu je dovážena hotová směs, čímž odpadá veškerá příprava a starosti s výrobou na stavbě.

Transport a zpracování cementových potěrů

Tradiční cementové potěry je vhodné vyrábět s minimálním obsahem záměsové vody pro zmírnění projevu smršťování a dosažení vyšších pevností. Tyto směsi jsou však poměrně husté konzistence, což přináší vyšší nároky na dopravu i samotné zpracování, nemluvě o způsobu a náročnosti urovnání.  K transportu je potřeba zajistit dostatek pracovníků (převáží se kolečky o obsahu cca 60 l) a vyřešit jak přepravit směs na místo pokládky (častá překážka bývá armovací výztuž nebo podlahové topení). Samotná pokládka a vyrovnání je poměrně fyzický náročná činnost, tudíž velmi závislá na zdatnosti a zručnosti řemeslníků.

cemlevel_srovnani cemlevel_srovnani cemlevel_srovnani

CEMLEVEL

Velmi tekutá směs CEMLEVEL je transportována na místo pokládky snadno pomocí čerpadla s vlastním diesel pohonem. Čerpat lze rychlostí cca 8 m3/hod až do vzdálenosti cca 150 m2. Pro transport směsi proto nejsou potřeba žádní pracovníci, nedochází k omezení stavby ani k jejímu poškození či znečištění při transportu. Pokládka potěru pomocí gumových hadic je fyzicky nenáročná. Vyrovnání samonivelační směsi je snadné a probíhá kompletně ve vzpřímené poloze. Na celou pokládku je potřeba minimální počet pracovníků. Denně tak lze realizovat až 10x větší plocha než pomocí tradiční technologie.

cemlevel_srovnani cemlevel_srovnani cemlevel_srovnani

Kroucení cementových potěrů

Nevýhodou cementových hmot jsou objemové změny - kroucení vznikající při zrání. Tyto změny vznikají převážně vysokou mírou smrštění, která může dosáhnout až 2,5 mm/m a to hlavně u jemnozrnných nebo nevhodně složených směsí (anhydrity mají 0,03 mm/m). Kroucení je závislé na mnoha ovlivňujících faktorech (obsah vody, teplota, vlhkost, příprava podkladu, ošetřování,...). Více informací zde.

cemlevel_srovnani

CEMLEVEL

CEMLEVEL je speciálně modifikovaný cementový potěr, který v kombinaci se speciálním ochranným postřikem vykazuje minimální smršťování při zrání. Použitím potěru CEMLEVEL je výrazně omezena častá nutnost oprav povrchu potěrů před pokládkou podlahových krytin (broušení, stěrkování, sešívání trhlin apod.). Potěr CEMLEVEL je připraven pro okamžitou pokládku většiny nášlapných vrstev.

Pevnost cementových potěrů

Pevnost v tlaku a v tahu za ohybu je u cementových hmot vysoce závislá na zhutnění (hutnosti). Problém tradičních cementových potěrů  je doporučované a časté použití velmi husté konzistence u níž je prováděno minimální zhutnění. Průměrná hutnost běžně realizovaných cementových potěrů je cca 70 %, což znamená snížení pevnosti až o 90 %. Potřebných a navržených pevností tak nelze běžným zpracováním bez vibračních desek dosáhnout.

cemlevel_srovnani

CEMLEVEL

Díky velmi tekuté konzistenci a způsobu zpracování potěru CEMLEVEL je dosaženo dokonalé hutnosti. Deklarovaných pevností a vlastností je proto velmi snadno dosaženo při běžné pokládce bez nutnosti použití speciálních zařízení a mechanizace. CEMLEVEL zaručuje  vždy spolehlivé fungování podlahy pro daný účel a zatížení.

Výztuž v potěru

Tradiční cementové potěry je doporučeno realizovat vždy s výztužnou ocelovou sítí. Úkolem této výztuže je nejen převzetí pevnosti v tahu za ohybu, která je díky nízké hutnosti velmi nízká, ale také způsob redukce vzniku prasklin při smršťování. Bohužel často nevhodně umístěná výztuž nepřenáší ani jedno z těchto zatížení a v potěru se stává takřka zbytečnou.

cemlevel_srovnani cemlevel_srovnani

CEMLEVEL

Cementový potěr CEMLEVEL primárně nevyžaduje žádný druh výztuže. Použití výztuže v cementovém potěru  CEMLEVEL samozřejmě  jeho konečné vlastnosti zlepšuje.

cemlevel_srovnani cemlevel_srovnani

Kvalita a rovinnost povrchu

Kvalita a rovinnost povrchů tradičních cementových potěrů je vysoce závislá na zručnosti a důslednosti řemeslníků. Fyzicky náročné zpracování převážně v poloze na kolenou však nedovoluje udržet pečlivost provádění a povrch často vyžaduje další úpravu broušením nebo stěrkováním. Snaha o dosažení co nejlepšího povrchu, např. gletováním, znamená vytvoření velmi hutné povrchové vrstvy, která důsledkem odlišného pnutí oproti pórovitému podkladu nejčastěji popraská a oloupe se. Jakákoliv dodatečná oprava povrchu vždy zvyšuje náklady, dobu provádění, i možnost vzniku dalších poruch v těchto vrstvách způsobených nedodržením technologických postupů.

cemlevel_srovnani cemlevel_srovnani cemlevel_srovnani

CEMLEVEL

Dosažení kvalitního a rovného povrchu u potěru CEMLEVEL je díky samonivelační vlastnosti směsi. Celý proces provádění probíhá ve vzpřímené poloze, tudíž je minimalizován vliv únavy na výsledné kvalitě. Kvalita povrchu běžně nevyžaduje žádné další úpravy – potěr je rovný a kompaktní v celé ploše a je připraven k pokládce nášlapné vrstvy. To samozřejně šetří čas, ale také náklady.

cemlevel_srovnani cemlevel_srovnani cemlevel_srovnani

Ošetřování potěrů

Cementové potěry je nutno v prvních dnech po realizaci řádně ošetřovat. Potěr musí mít ve všech vrstvách, tedy i na povrchu dostatečnou vlhkost pro řádnou hydrataci cementu. To znamená zamezit předčasné a nerovnoměrné ztrátě vlhkosti pravidelným kropením povrchu, nebo opatřením ochrannou folii. Ošetřovací voda nesmí být moc studená, aby hydratací zahřáté povrchové vrstvy nebyly vystavený teplotnímu šoku. Běžná doba ošetřování se pohybuje u potěrů okolo 3-6 dnů. Klasické způsoby ošetřování často stavbu omezují a není-li ošetřování řádně prováděno, dochází ke kroucení potěrů, snížení konečných pevností, či plnénu "shoření" povrchu.

CEMLEVEL

Během pokládky potěru CEMLEVEL je na povrch aplikován speciální ochranný postřik, který nahrazuje klasické způsoby ošetřování vodou. Použití speciálního postřiku omezuje vznik závad způsobených nedostatečným ošetřováním a navíc zvyšuje pevnost povrchu potěru.

cemlevel_srovnani cemlevel_srovnani cemlevel_srovnani

Použití potěru CEMLEVEL přináší jistotu kvalitní podlahy.