Přeskočit na navigaci

Výhody READYMALT

Výhody technologické:

Dlouhá doba zpracovatelnosti matly READYMALT

Zdící cementová malta READYMALT je zpracovatelná cca 36 hodin. Díky tomu je možné pokrýt z jedné dodávky  až 2 pracovní směny. Běžná zdící malta je zpracovatelná max. 2 hodiny a proto je nutno počítat s vyčleněním pracovníků pro výrobu malty na staveništi, zřízením míchacího centra a zajištění stálých přístupových cest pro neustálou výrobu a přísun čerstvé směsi.

readymaltreadymalt

READYMALT – zpracovatelnost
cca 36 hod.

Běžné malty – nutnost
neustálého zásobování
(zpracovatelnost 2 hod)


Mobilita

READYMALT umožňuje zdění v místech s nedostupným nebo nedostatečným zdrojem vody a elektřiny (např. novostavby, rekreační objekty, atd.) Při využití dostupné techniky lze zajistit předzásobení maltou na dostatečnou dobu i do míst s omezenou dostupností. Stavba je minimálně omezována neustálým transportem a je možno zahájit další činnosti v komunikačních zónách.

readymaltreadymalt

READYMALT – mobilní a dostupná


readymaltreadymalt

Běžné malty – výroba závislá na vodním zdroji a energiích


Úspora prostoru

Při použití zdící malty READYMALT odpadá na stavbě trvalé skladování písku, cementu a vápna, skladování a ochrana pytlovaných materiálů, zábor a zabezpečení ploch pro sila nebo jiná míchací zařízení.

readymaltreadymalt

READYMALT – neomezuje
stavbu

Lokální výroba – vysoké
nároky na prostor

Úspora času

Není nutné zřizovat a přesouvat míchací centrum, odpadá čištění a údržba všech míchacích zařízení, odpadá příprava před mícháním (míchací stroj, vodovodní a elektrická přípojka, hadice apod.). Po ukončení není nutno počítat s časem potřebným na úklid znečištěných ploch (komunikace, chodníky, atd.).

Snadný transport

Hotové směsi se na místo aplikace snadno dopravují v námi zapůjčených kontejnerech o objemu 200 litrů pomocí vysokozdvižného nebo paletového vozíku, jeřábu nebo speciálního podvozku pod kontejnery.

Maximální efektivita Použitím hotových transportních malt READYMALT je možno činnosti provádět efektivněji a snadněji. Zdění je možno provádět ve více patrech současně, stavba není omezována výrobou a častým transportem. READYMALT je k dispozici 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, aniž by bylo okolí zatíženo hlukem nebo prachem. Je snadnější plánování spotřeb a objednávek materiálů, kalkulace nákladů je přesnější.

Garance kvality

Na stavbu je dovážena hotová malta přesně daných a garantovaných vlastností. Malta READYMALT je vyráběná z vybraných surovin na automatizovaných betonárnách. Je výrazně omezeno nebezpečí poruch zdiva v důsledku použití nevhodně vyrobené zdící malty na staveništi.

readymaltreadymalt

Výhody ekonomické

Doprava malty

Použitím hotové transportní malty READYMALT odpadá doprava míchacích zařízení a jednotlivých surovin pro výrobu (pytlovaný materiál nebo materiály pro lokální výrobu).

Strojní zařízení

Při využití READYMALT není na stavbě potřeba míchačky, sila, elektrických agregátů, čerpadel apod. Odpadají náklady spojené s jejich provozem, obsluhou, údržbou i skladováním.

readymaltreadymalt

READYMALT – minimální nároky

Lokální výroba – nutnost
strojních zařízení


Zdroje energií

Není nutná přípojka elektřiny a vody. Tím jsou sníženy náklady spojené s jejich zabezpečením a provozem (např. kabely s vhodnou koncovkou, vodovodní přípojka s dostatečným tlakem, ochrana rozvodů před poškozením, jejich uskladňování apod.)

Míchání malty

READYMALT je na stavbu dovážen jako hotový produkt. Není třeba instalovat míchačku, upravovat a stabilizovat plochy, zřizovat zabezpečení míchacího centra apod.

readymaltreadymalt

READYMALT– okamžitě k dispozici


readymalt readymalt

Lokální výroba – nutná příprava ploch, výroby a zabezpečení před poškozením nebo úrazem


Přesun hmot a zařízení

Na stavbě odpadá nákladné a neefektivní přemísťování materiálů na velké vzdálenosti, nebo přesouvání celého míchacího centra (míchačky, energií, oplocení atd.)

Zábor veřejných ploch

READYMALT přináší úsporu nákladů za placené plochy pro trvalé skladování materiálů a zařízení.

readymaltreadymalt

READYMALT– šetří prostor

Lokální výroba – zvýšené nároky na prostor


Likvidace odpadů

Odpadá skladování a likvidace pytlů, palet, odpadů z míchačky apod.

readymaltreadymalt

READYMALT– bez dalších nákladů

Lokální výroba – nutné náklady za likvidaci a úklid


Zbytkový materiál

READYMALT je možno objednávat v potřebném množství. Kontrola dodaného materiálu je přesná a přehledná.

Jsou omezeny náklady za jinak nespotřebovaný nebo poškozený materiál.

Není třeba každodenního čištění  objemu hadic (lokální výroba ze sil), což přináší také nemalé materiálové ztráty a likvidaci vzniklého odpadu.


This is alternative content.