Přeskočit na navigaci

Výstavba základové desky pomocí samozhutnitelného betonu Compacton

Provádění základových konstrukcí je potřeba věnovat náležitou pozornost. Případné chyby se totiž mohou nepříznivě projevit vznikem trhlin, a to nejen v samotných základech, ale i ve stěnách a stropech.


Založení stavby na základových pásech

základové pásy beton Compacton

V našich podmínkách je nečastějším způsobem zakládání stavby rodinných domků na základové pásy. Dříve se výplň výkopů prováděla vyskládáním kamenů. Dnes se z technických a ekonomických důvodů tato metoda neprovádí a výkop se vyplňuje prostým betonem, popř. u neúnosných zemin železobetonem. Jelikož je betonáž, respektive transport a zpracování klasické betonové směsi poměrně pracnou záležitostí, začínají se v dnešní době stále více používat moderní samozhutnitelné betony typu Compacton. Tyto betony mají velmi tekutou konzistenci, jež samovolně a spolehlivě vyplní celý objem pásů. Výsledkem je dokonalá rovina a velmi vysoká pevnost konstrukce.

Založení stavby na základové desce

Zakládání na pásech však nemusí být vždy výhodné. V méně únosných zeminách by musel být pás velmi široký, aby spolehlivě přenesl zatížení do podkladu. Potom je výhodnější realizovat základovou desku. Základové desky se navrhují při vysokém zatížení stavby, při zakládání v málo únosné půdě, nebo pokud mezi pásy vznikají velmi malé prostory a realizace by tak byla komplikovaná.

Beton Compacton - příprava základové desky Lití základů betonem Compacton

Konstrukce základové desky by měla dosahovat dostatečných pevností a být co nejvíce v rovině pro snadné založení zdiva a provádění podlah bez nutnosti dodatečného dorovnávání, neboť jakékoliv dodatečné úpravy stavbu prodražují, ale také zvyšují rizika následných poruch.

Provádění základové desky může být výrazně zjednodušeno použitím již zmíněných samozhutnitelných betonů.

Postup provádění základové desky

Do připravené obedněné konstrukce se na štěrkový podsyp položí PE folie a připraví se navržená ocelová výztuž (obvykle kari síť). Výztuž musí být umístěna na distančních prvcích, které zajistí její dostatečné krytí a spolupůsobení s betonem. Je důležité, aby neležela přímo na folii, protože tak by byla v podstatě nefunkční. Betonáž probíhá nalitím tekuté betonové směsi typu Compacton, která se uvede do roviny pouze lehkým natřásáním latí. Dokonale rovná základová deska je tak hotová za pár hodin, a to bez pracného roztahování, rovnání a vibrování nutného při použití klasických betonů.

Rovnání snadnozhutnitelného betonu Compacton Rovinatost snadnozhutnitelného betonu Compacton

Samozhutnitelné betony je možné efektivně využít také při realizaci cementové mazaniny podlah suterénu, kdy je dosaženo velmi rovné podkladní vrstvy podlahové konstrukce.

Vyšší náklady za samozhutnitelný beton se pak vždy vrátí na úsporách v provádění a spotřebě hmot následujících vrstev (izolace, potěry, apod.).